แสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้งประธานนักเรียน/นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์